Algemene voorwaarden

Inleiding

U heeft ervoor gekozen om gebruik te gaan maken van ons Personenalarmeringssysteem. Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat uw ervaring met het gebruik ervan naar tevredenheid zal zijn.

Op de overeenkomst die u hiervoor gesloten heeft met CSI Service (CSI) zijn Algemene Voorwaarden van toepassing. Met deze algemene voorwaarden is het direct duidelijk welke rechten en plichten u en CSI hebben. Deze zogenaamde ‘kleine lettertjes’ besparen u een hoop tijd. U weet immers precies waar u aan toe bent.

Deze algemene voorwaarden, welke in plaats treden van eerdere algemene voorwaarden, kunnen in de toekomst aangepast worden door CSI. Als dit gebeurt, zal CSI u daarvan op de hoogte houden. Mocht u het niet eens zijn met de verandering, laat dit ons weten. Dan lossen we dat samen op.

1. Definities

Allereerst is het belangrijk dat we duidelijk krijgen waar het hier over gaat. Daarvoor leggen wij een aantal definities uit:

  • U: de gebruiker van de Personenalarmering die de overeenkomst met CSI is aangegaan als particulier persoon (dus niet vanuit een beroep of bedrijf).
  • Dienst: de Personenalarmering waarmee u in een noodsituatie in contact kan komen met een met CSI samenwerkende alarmcentrale, waarna hulp zal worden ingeschakeld.
  • Producten: alle producten die samenhangen met de Personenalarmering.
  • Hulpverlener: Door de gebruiker opgegeven personen of organisaties die toegang hebben tot de woning van de gebruiker en in geval van nood binnen 15 minuten (tot maximaal 30 minuten) op locatie van de gebruiker kunnen zijn en/of ambulance/politie/brandweer die in geval van calamiteiten door de alarmcentrale kunnen worden ingezet.    

2. De rol van uw zorgverzekeraar

Mogelijk ontvangt u voor de Personenalarmering een (gedeeltelijke) vergoeding van uw zorgverzekeraar. Indien u overstapt naar een andere zorgverzekeraar, dan horen wij dat graag zo snel mogelijk. CSI zal deze verandering dan zorgvuldig verwerken in samenwerking met uw nieuwe zorgverzekeraar. Zie ook punt 4.c.

3. Benodigdheden voor gebruik

a. Voor het gebruik van de dienst, dient u een geschikte telefoonaansluiting te hebben met een stroomvoorziening op maximaal 2 meter afstand. Mocht u deze niet hebben, dan is het mogelijk dat er voor het aanpassen van onze dienst extra kosten bijkomen. In overleg met u zal worden gezocht naar de beste oplossing voor uw situatie.     
b. Om ervoor te zorgen dat de dienst effectief voor u kan zijn, moet u minimaal twee (bij voorkeur drie) mantelzorgers of één professionele organisatie opgeven die toegang hebben tot uw woning en in geval van nood binnen 15-30 minuten op uw locatie kunnen zijn. Opgave van meer contactpersonen is altijd mogelijk.        

4. Tarieven en betalingen

a. Voor het gebruik van de dienst betaalt u een maandelijks tarief aan CSI, zoals overeengekomen in de overeenkomst. De betaling geschiedt middels automatische incasso. De tarieven kunnen jaarlijks worden verhoogd volgens de CBS Consumenten prijsindex. Daarnaast kan door CSI een prijs worden gewijzigd indien daarvoor een goede reden bestaat. In dit geval hebt u de mogelijkheid om de dienst te beëindigen zonder extra kosten, indien u binnen 14 dagen nadat u van de wijziging op de hoogte was dit aan ons schriftelijk heeft medegedeeld.      
b. Indien u niet voldoet aan de maandelijkse betalingsverplichtingen, zullen wij u hieraan herinneren. Mocht u daarna nog niet betalen, dan herinneren wij u nog eenmalig voordat wij andere maatregelen zullen moeten nemen. Onder deze maatregelen valt ook het (tijdelijk) stopzetten van de dienst. 
c. Als u de dienst gebruikt met een (gedeeltelijke) vergoeding van uw zorgverzekeraar en deze vergoeding valt weg, bent u zelf verantwoordelijk voor het voldoen van het volledige maandelijkse tarief voor particuliere aansluitingen. 
d. Wanneer u het niet eens bent met een bepaalde betaling, stel ons hier dan zo snel mogelijk van op de hoogte.

5. De dienst

a. U ontvangt de dienst en alle daarbij behorende producten in goede staat en compleet. CSI streeft na, dat de geleverde dienst en producten voldoen aan de normale eisen van bruikbaarheid en betrouwbaarheid. Indien dit niet het geval is, meldt dit dan direct aan ons.
b. U geeft CSI de gelegenheid toezicht uit te (laten) oefenen op een zorgvuldig en juist gebruik en zich hiervan ter plaatse op de hoogte te stellen en/of noodzakelijk onderhoud of reparaties te verrichten.
CSI draagt zorg voor het onderhoud, reparatie en/of vervanging van (delen van) de alarmerings-voorziening zonder extra kosten voor u. Dit is anders als die kosten door uw handelen of dat van anderen zijn ontstaan. Dit is alleen het geval als uw handelen niet binnen het normale gebruik van de alarmeringsvoorziening ligt.           
c. U bent verplicht om CSI steeds tijdig en schriftelijk te informeren over veranderingen in alle eerder aan CSI aangeleverde gegevens. Schade of kosten uit onjuiste informatieverstrekking of uit het gebruik van een niet geschikte telefoon- of internetaansluiting zijn voor uw rekening.             
Tussentijdse wijziging van uw telefoonvoorziening, zoals wisselen van provider of router of modem, kan leiden tot storingen. Bij zo’n wijziging dient altijd direct ter controle, door u een (proef)alarm te worden uitgevoerd. Zie hiervoor de gebruiksaanwijzing.
Neem bij een niet goed functionerend proefalarm altijd contact op met CSI. Alle kosten die het gevolg zijn van een wijziging aan uw telefonievoorziening zijn voor uw rekening.
d. Zelf openen van de apparatuur en/of reparaties uitvoeren is niet toegestaan.             
e. U bent verplicht de producten en al het overige geleverde goed te behandelen en te onderhouden. Hierbij adviseren wij u om de producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen schade.
f. De dienst mag slechts gebruikt worden voor het doen van een alarmmelding. Vaker onjuist gebruik kan leiden tot een beëindiging van de overeenkomst door CSI.      

6. Overmacht

Als de uitvoering van de dienst geheel of gedeeltelijk (tijdelijk) wordt verhinderd door omstandigheden buiten de macht van partijen en/of door omstandigheden aan de kant van CSI waarop CSI redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, spreekt men van overmacht. In zo’n geval kan de dienst door u of CSI worden stopgezet, dit gebeurt altijd in goed overleg.

7. Dienst stopzetten en opzegging

a. De minimale duur van het contract bedraagt 3 maanden. Uw betalingsverplichtingen lopen door totdat u de dienst via onze website www.csiservice.nl of telefonisch heeft opgezegd (‘retouraanvraag’), met inachtname van een opzegtermijn van 1 maand, EN alle door ons aan u uitgeleende producten volgens onze instructie zijn geretourneerd en door ons zijn terugontvangen.
b. CSI kan altijd het contract opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.                      
c. In zulke situaties willen wij u vragen om zorgvuldig met de producten om te gaan totdat u deze aan CSI retourneert. CSI zal u hierover instructies geven.             
d. Bij overlijden loopt de verplichting om elke maand te betalen door tot de overeenkomst is geëindigd door opzegging EN terugontvangst van alle aan u uitgeleende producten heeft plaatsgevonden.
e. Als u zich niet houdt aan uw verplichtingen uit de overeenkomst, zoals betalingen, juist gebruik en juiste informatieverstrekking, kan CSI de dienst stoppen en zelfs het contract beëindigen. Voordat CSI dit doet, wordt eerst zorgvuldig naar de omstandigheden van uw persoonlijke situatie gekeken.

8. Aansprakelijkheid

Het kan voorkomen dat u schade lijdt waar CSI voor aansprakelijk is. In dat geval is aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot de hoogte van het voor u geldende maandelijkse tarief.               
Voor een aantal gevallen sluit CSI aansprakelijkheid echter uit. Dit zijn gevallen van:       

  • a. het niet of te laat aanwezig zijn van de hulpverleners en dergelijke;
  • b. het niet kunnen inschakelen van de opgegeven hulpverleners en dergelijke;
  • c. schade door het niet goed functioneren van de producten of aansluitingen/verbindingen;
  • d. schade door het handelen van een ingeschakelde hulpverlener;
  • e. onterecht gebruik van de door de gebruiker ter beschikking gestelde sleutels/sleutelcodes; en ook schade door onbevoegd gebruik van de dienst of van eventuele onrechtmatige daden.
  • f. storingen.

9. Uw privacy

CSI heeft voor het goed kunnen uitvoeren van de dienst een aantal persoonlijke gegevens van u nodig. CSI verzamelt, gebruikt en bewaart deze gegevens alleen voor zover dit nodig is. CSI gaat hier zorgvuldig mee om en deelt deze gegevens voor zo ver dat nodig is alleen met organisaties die betrokken zijn bij het alarmeren (zoals de alarmcentrale) en de eventuele alarmopvolging. U kunt CSI altijd vragen om deze gegevens in te zien. Ook kunt u met CSI bekijken of bepaalde gegevens mogelijk uit de systemen verwijderd kunnen worden. Alarmcentrales kunnen voor uw eigen veiligheid uw alarmeringsgesprekken ook opnemen.

10. Bevoegde rechter

Op uw overeenkomst met CSI is het Nederlands recht van toepassing. CSI probeert elk probleem met u in onderling overleg op te lossen. Als dit niet lukt, moeten alle geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement Oost-Brabant.